Medezeggenschapsraad

Hier vindt u informatie over onze MR

Medezeggenschap op De Zeggewijzer

In het onderwijs bestaat een wettelijk verplicht overlegorgaan tussen het bestuur, het personeel en de ouders van een school. Dit orgaan heet de Medezeggenschapsraad (MR). Op elke school worden dagelijks beslissingen genomen. Van kleine keuzes tot grote veranderingen. Daarbij kunt u denken aan onderwerpen als financiën, vakantierooster, schooltijden, organisatie van school en het leerlingvolgsysteem. Als lid van de MR sta je in direct contact met de directie van de school. Zo moeten beleidsstukken van de school vaak eerst langs de MR voordat ze daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. In welke keuzes de MR advies- om instemmingsrecht heeft, staat beschreven in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). Meer informatie over de WMS is hier te vinden.

Alle scholen die aangesloten zijn bij de Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen (SKOD) vaardigen twee leden af aan een gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR behartigt de boven-schoolse belangen van alle aangesloten scholen. Meer informatie over de GMR is hier te vinden.

Samenstelling van de MR

MR van De Zeggewijzer bestaat uit 6 personen: 3 ouders en 3 personeelsleden. De leden van de MR worden gekozen. De personeelsgeleding wordt gekozen door het personeel van de school en de oudergeleding door de ouders. Elke ouder kan zich verkiesbaar stellen. Na vier jaar moeten zij aftreden en worden er verkiezingen georganiseerd. De verkiezingen voor de oudergeleding worden aangekondigd in de Pennewijzer.

De huidige MR is als volgt samengesteld:

Oudergeleding:

Dhr. Max den Dopper, voorzitter
Dhr. Rob van Schaik
Dhr. Gert van Zoeren

Personeelsgeleding:

Mevr. Judith Horváth, secretaris
Mevr. Saskia Ros
Dhr. Jamie Avontuur

Notulist:
Mevr. Liesbeth Verdaasdonk

Denk actief mee met onze medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad nodigt u uit om actief mee te denken over alle zaken die de school aangaan. Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of (positieve) kritiek dan kunt u een mail sturen naar: mr.zeggewijzer@skod.org
Deze mail wordt tijdens de vergadering besproken.  Houdt u rekening met de vergaderdata. Natuurlijk kunt u ook alle leden op elk moment persoonlijk benaderen.

Vergaderingen MR De Zeggewijzer

De MR vergadert dit schooljaar 6 keer. Alle vergaderingen zijn openbaar, tenzij de voorzitter anders besluit. Dat kan wanneer zich een geval voordoet zoals beschreven is in het Medezeggenschapsreglement.

De vergaderdata in het schooljaar 2021– 2022 zijn als volgt:

23 september 2021 – 19.30 uur (agenda, notulen)
8 november 2021 – 19.30 uur (agenda, notulen)
13 december 2021 – 19.30 uur (agenda, notulen)
15 februari 2022 – 19.30 uur (agenda, notulen)
12 april 2022 – 19.30 uur (agenda, notulen)
14 juni 2022 – 19.30 uur (agenda, notulen)

Zie hier de MR-documenten van het schooljaar 2020 – 2021:

8 september 2020 – 19.30 uur (agenda, notulen)
10 november 2020 – 19.30 uur (agenda, notulen)
19 januari 2021 – 19.30 uur (agenda, notulen)
16 maart 2021 – 19.30 uur (agenda, notulen)
18 mei 2021 – 19.30 uur (agenda, notulen)
6 juli 2021 – 19.30 uur (agenda, notulen)